Xác LyThjenDe RL4 RS 6xx = 150kvp mua thì sms 0935996381