Nhờ admin check lại giúp với ạ.
Sever hermes lúc 21:07 ngày 04 /10/2019 mình có quay thành công quái điểu ở map noria server 1. Sau đó mình chuyển server thì bị mất, không có trong thùng đồ.
Mong admin xem giúp.