Dear Anh ADM.

Gần đây khi vào chơi game thấy có hiên tượng này. Cứ chỉ vào 1 món đồ trong hòm đồ cá nhân hay thay cái khiên bằng cái chùy... thì bị dis luôn. vào lại thì thay được nhưng khi RS xong thì muốn đổi qua đổi lại thì bấm vô hay bị dis. Anh xem lại giúp nhé