Phú Hộ HERMES OPEN BETA

1 0ngChuNet 5.180.000
2 PhuDao1 4.812.000
3 ExSanCho 3.372.000

Phần Thưởng:
Top
Gcoin > 3.000.000
1 1 Wing 3 + Luck + 2 Option tự chọn
1 Vũ khí 380 + Luck + 2 Option tự chọn
2 1 Wing 3 + Luck + 2 Option tự chọn
3 1 Vũ khí 380 + Luck + 2 Option tự chọn
4 1 Wing 3 + Luck + 1 Option tự chọn
5 -10 1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option tự chọn- Phần thưởng sẽ trao 3 ngày từ khi có topic Tổng Kết.
- Item nhận được sẽ được trao vào rương đồ chung.