PDA

View Full Version : Hệ Thống Event In Game
  1. Tham Gia Huyết Lâu - Blood Castle
  2. Tham Gia Quảng Trường Quỷ - Devil Square
  3. Tham Gia Hỗn Nguyên Lâu - Chaos Castle